Kapcsolatfelvétel

A személyes adatok feldolgozásának alapelvei

Nagyra értékeljük, hogy bízik bennünk, amikor ránk bízza személyes adatait, és elkötelezettek vagyunk az Ön személyes adatainak védelme mellett, hogy biztonságban érezze magát velünk. Ebben a dokumentumban ezért szeretnénk tájékoztatni Önt arról, hogyan kezeljük személyes adatait, hogyan léphet kapcsolatba velünk, ha kérdései vannak személyes adatainak feldolgozásával kapcsolatban, és egyéb fontos információkkal rendelkezik a személyes adatok feldolgozásával kapcsolatban.

Az Ön személyes adatainak feldolgozása során a személyes adatok védelméről szóló, módosított 18/2018. sz. törvény (a továbbiakban: "törvény") és a természetes személyeknek a személyes adatok feldolgozása tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 2016/679/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: GDPR) és a kapcsolódó rendeletek az irányadók számunkra.

Kik vagyunk?

Az Ön személyes adatainak feldolgozása során az adatkezelő:

Falu Spišské Bystré

Michalská 394, 059 18Spišské Bystré

00 326 542

 

A személyes adatok feldolgozásával kapcsolatban vegye fel a kapcsolatot az adatvédelmi tisztviselővel:

E-mail: osobneudaje@spisskebystre.sk

Milyen személyes adatokat dolgozunk fel

Az Önnel kapcsolatos személyes adatok alábbi kategóriáit dolgozzuk fel:

- közönséges személyes adatok, például azonosító adatok (név, vezetéknév, születési idő, lakóhely), kapcsolattartási adatok (e-mail, tel. szám), oktatási adatok;

- a személyes adatok egy meghatározott kategóriája, különösen az egészséggel kapcsolatos adatok.

Az adatkezelés célja, jogalapja és a megőrzési időszak

1. Pályafutása

Célok és jogalapok:

Toborzás: A személyes adatokat a kiválasztási eljárás céljából dolgozzuk fel az Ön foglalkoztatási kérelme alapján (szerződéskötést megelőző kapcsolatok).

Megőrzési időszak:

Személyes adatait a kiválasztási eljárás végéig megőrizzük. 

2. Szerződéses kapcsolatok

Célok és jogalapok:

A szerződés teljesítése: Ha Ön részes fele a velünk kötött szerződésnek (különösen a szálláshely-szolgáltatás nyújtására és a kapcsolódó szolgáltatásokra vonatkozó szerződések, a helyiségek bérbeadására vonatkozó szerződések), akkor személyes adatainak feldolgozása szükséges a jelen szerződés tárgyának és a kapcsolódó felelősségeknek (panaszok, hibákért való felelősség) teljesítéséhez, és ez a feldolgozás pontosan a jelen szerződés és a külön jogszabályok alapján történik. , mint például a módosított 250/2007. sz. törvény a fogyasztóvédelemről, a módosított 40/1964. sz. polgári törvénykönyvről szóló törvény, a módosított 513/1991. sz. törvény.

Az Ön személyes adatainak feldolgozása a szerződés teljesítése céljából akkor is megtörténhet, ha Ön nem részes fele a szerződésnek, de ez a megállapodás egyébként Önre vonatkozik, pl. Ön a szerződésben meghatározott szerződéses partnerünk (munkáltatója) kapcsolattartója (alkalmazottja), és így személyes adatait jogos érdekünk alapján dolgozzuk fel. , mivel a szükséges mértékben fel kell dolgoznunk őket, mivel kapcsolat van Ön és beszállítónk között, és személyes adatainak feldolgozása nélkül nem tudnánk megfelelően biztosítani üzleti tevékenységünket és teljesíteni a szerződést.

Megőrzési időszak:

Az Ön személyes adatait mindaddig megőrizzük, amíg ez a feldolgozási cél (a szerződés megfelelő teljesítése) és a követelés benyújtására vonatkozó határidő lejárta, de a szerződéses jogviszony tárgyának teljesítésétől számított legfeljebb 3 évig teljesült. A szerződésekhez kapcsolódó számviteli bizonylatokat a számviteli, számviteli és gazdasági dokumentumok feldolgozása és karbantartása céljából annak évétől számított 10 évig őrizzük meg, amelyre vonatkoznak.

3. Kommunikáció

Cél és jogalap:

Kölcsönös kommunikáció: Ha bármilyen ügyben kapcsolatba lép velünk bármely kommunikációs csatornán (postai úton, e-mailen vagy telefonon) keresztül, személyes adatait az Önnel való kapcsolatfelvétel céljából dolgozzuk fel. Személyes adatokat dolgozunk fel, hogy az Ön kérésére kommunikáljunk Önnel. A beérkező és kimenő levelek nyilvántartását külön törvény alapján dolgozzuk fel.

Megőrzési időszak:

Az Ön személyes adatait az egyéni kommunikáció végétől számított egy évig őrizzük meg. A bejövő és kimenő levelekről a kapcsolódó évtől számított 5 évig nyilvántartást vezetünk.

4. Követelések behajtása és peres eljárások

Célok és jogalapok:

Az Ön személyes adatait adósságbehajtás és peres eljárás céljából feldolgozhatjuk. Az ilyen adatkezelés jogalapja a jogi követeléseink védelméhez és érvényesítéséhez fűződő jogos érdekünk .

Megőrzési időszak:

Az e cél mögött álló személyes adatokat a per törvényes befejezését követő legfeljebb 10 évig, vagy a követelés visszaszerzéséig őrizzük meg.

5. Járványügyi intézkedések szolgálatba lépéskor 

Cél és jogalap: 

Ha belép a helyiségeinkbe, személyes adatait feldolgozzuk annak érdekében, hogy ellenőrizzük a helyiségeinkbe való belépést a meghatározott rendszer betartása érdekében, a Szlovák Köztársaság Közegészségügyi Hatóságának jelenleg érvényes rendelete vagy más jogszabályok szerint. Ezt az adatkezelést a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontjának .c) bekezdése alapján végezzük, a GDPR 9. cikkének (2) bekezdésének g) pontjával, i. pontjával együtt (különös tekintettel a közegészségügy védelméről, előmozdításáról és fejlesztéséről szóló 355/2007. sz. törvényre, valamint a Szlovák Köztársaság Közegészségügyi Hatóságának jelenleg hatályos rendeletére). 

Megőrzési időszak: 

Nincs adatmegőrzés. 

Jogi kötelezettségeink teljesítése

Az Ön személyes adatainak egyedi célokra történő feldolgozása során az Ön személyes adatait különböző különleges szabályok alapján is feldolgozzuk, amelyek különböző kötelezettségeket rónak ránk, például számviteli, számviteli és gazdasági dokumentumok feldolgozása, nyilvántartási adminisztráció, közzététel, nyilvánosságra hozatal, adatok szolgáltatása az állami és egyéb hatóságoknak, amelyek felügyelik tevékenységünket, vagy amelyek vitákat rendeznek, vagy döntések végrehajtása során. Ilyen különleges szabályok például a Polgári Törvénykönyv 40/1964. sz. törvénye, az 513/1991. sz. törvény a kereskedelmi törvénykönyvről, a 311/2001. sz. törvény. Munka Törvénykönyve, 102/2014. sz. törvény a fogyasztóvédelemről, 222/2004. sz. törvény, az általános forgalmi adóról, a számvitelről szóló 431/2002. sz. törvény, a levéltárakról és a nyilvántartásokról szóló 395/2002. sz. törvény.

Megőrzési időszak:

Ez attól függ, hogy milyen kötelezettséget kell teljesíteni egy külön rendelettel.

A személyes adatok megadásának szükségessége

Ha a személyes adatok megadása jogi vagy szerződéses követelmény vagy a szerződés megkötéséhez szükséges követelmény, az érintett köteles személyes adatokat megadni. Ellenkező esetben az adatkezelés célja, amelyet az adatkezelő a személyes adatok megadása esetén el akart végezni, nem teljesíthető.

Az Ön személyes adatainak megadása és nyilvánosságra hozatala

Általában nyilvánosságra hozhatjuk és/vagy megoszthatjuk az Ön személyes adatait más szervezetekkel, például az adóhivatallal, az államigazgatással és a hatóságokkal az ellenőrzés és felügyelet gyakorlása céljából (pl. munkaügyi felügyelőség), bíróságok, bűnüldöző szervek, könyvelők, könyvvizsgálók, ügyvédek, informatikai rendszerek és támogatás szállítói, valamint más külső szakmai tanácsadók és más külső szakmai tanácsadók, valamint más vállalatok számára, amelyek termékeket és szolgáltatásokat nyújtanak számunkra. Felelősek vagyunk az Ön személyes adatainak megfelelő védelméért, amelyeket adatfeldolgozói minőségükben más szervezetek rendelkezésére bocsátanak és/vagy bocsátanak rendelkezésre. Kérésre az e-mail címünkön keresztül naprakész listát lehet biztosítani a személyes adatok konkrét címzettjeiről.

Személyes adatok továbbítása harmadik országba vagy nemzetközi szervezetnek

Az adatkezelő nem vagy szándékozik személyes adatokat továbbítani harmadik országba vagy nemzetközi szervezetnek.

Automatizált döntéshozatal, beleértve a profilalkotást is

A személyes adatok fent meghatározott célokból történő feldolgozása során automatizált döntéshozatalra vagy profilalkotásra nem kerül sor.

Az Ön jogai, mint érintett a személyes adatok feldolgozásában

·        Hozzáférési jog

Egyszerűen fogalmazva, joga van tudni, hogy milyen adatokat dolgozunk fel Önről, milyen célból, milyen célból, milyen célra, mikor, mikor, mikor gyűjtjük személyes adatait, kinek adjuk át, ki dolgozza fel azokat rajtunk kívül, és milyen egyéb jogai vannak a személyes adatok feldolgozásával kapcsolatban. Ha azonban nem biztos abban, hogy mely személyes adatokat dolgozzuk fel Önről, kérheti tőlünk, hogy erősítsük meg, hogy az Önre vonatkozó személyes adatokat feldolgozzuk-e, és ha igen, joga van hozzáférni ezekhez a személyes adatokhoz. A hozzáférési jog részeként kérheti tőlünk a feldolgozott személyes adatok másolatát, és az első példányt ingyenesen és más példányokat már díj ellenében biztosítjuk Önnek. A harmadik felek jogai azonban nem korlátozhatók.

·        Helyesbítéshez való jog

A személyes adatoknak helyesnek, naprakésznek és igaznak kell lenniük. Ha úgy találja, hogy az Önről feldolgozott személyes adatok pontatlanok vagy hiányosak, joga van ahhoz, hogy indokolatlan késedelem nélkül kijavítsa vagy kiegészítse azokat. E jog gyakorlásával Ön segít nekünk abban, hogy személyes adatait helyesen és naprakészen tartsuk.

·        Törléshez való jog

Bizonyos esetekben Önnek joga van ahhoz, hogy személyes adatait töröljék. Személyes adatait indokolatlan késedelem nélkül töröljük, ha az alábbi okok valamelyike teljesül:

- már nincs szükségünk az Ön személyes adataira azon célokra, amelyekből feldolgoztuk őket;

- visszavonja a személyes adatok feldolgozásához való hozzájárulását, amely olyan adat, amelyhez az Ön hozzájárulása szükséges, ugyanakkor nincs más alapja vagy oka a további feldolgozásuknak;

- ön élni fog azzal a jogával, hogy tiltakozzon az általunk jogos érdekeink alapján feldolgozott személyes adatok kezelése ellen, és úgy találjuk, hogy ilyen jogos indokok a mi részünkről nem múlják felül az Ön jogos indokait, vagy

- úgy véli, hogy az általunk végzett személyes adatok feldolgozása jogellenesen történt.

De kérjük, vegye figyelembe, hogy még akkor is, ha ez az egyik ilyen ok, ez nem jelenti azt, hogy azonnal töröljük az összes személyes adatát. Ez a jog nem megengedett, ha az Ön személyes adatainak feldolgozása továbbra is szükséges jogi kötelezettségünk teljesítéséhez, vagy jogi igényeink megalapozásához, gyakorlásához vagy védelméhez.

·        Az adatkezelés korlátozásához való jog

Bizonyos esetekben a törléshez való jog mellett gyakorolhatja a személyes adatok feldolgozásának korlátozására vonatkozó jogát. Ez a jog lehetővé teszi, hogy bizonyos esetekben megkövetelje személyes adatainak megjelölését, és hogy ezek az adatok ne legyenek további feldolgozási műveletek tárgyát - ebben az esetben nem örökre (mint a törléshez való jog esetében), hanem korlátozott ideig. Korlátoznunk kell a személyes adatok feldolgozását, ha:

- ön megtagadja a személyes adatok pontosságát egy olyan ideig, amely lehetővé teszi számunkra, hogy ellenőrizzük személyes adatainak pontosságát;

- Az Ön személyes adatait jogellenesen dolgozzuk fel, de Ön csak azokat a korlátozásokat részesíti előnyben az ilyen adatok törlésével szemben;

- A fent említett adatkezelési célokra már nincs szükségünk az Ön személyes adataira, de Ön megköveteli tőlük jogi követeléseinek bizonyítását, gyakorlását vagy védelmét, vagy

- tiltakozik az adatkezelés ellen, nevezetesen az ellen az időszak ellen, amely alatt megállapítjuk, hogy a tiltakozása indokolt-e.

·        Az adathordozhatósághoz való jog

Önnek joga van megszerezni tőlünk az összes személyes adatát, amelyet Ön adott meg nekünk, és amelyeket feldolgozunk. Személyes adatait strukturált, általánosan használt és géppel olvasható formátumban adjuk át Önnek, és ebben az összefüggésben gyakorolhatja azon jogát, hogy ezeket az adatokat a másik adatkezelőnek továbbítsa, feltéve, hogy az ilyen továbbítás technikailag lehetséges. Annak érdekében, hogy az Ön kérésére könnyen továbbíthassuk az adatokat, csak olyan adatok lehetnek, amelyeket automatikusan feldolgozunk elektronikus adatbázisainkban. A harmadik felek jogai azonban nem korlátozhatók.

·        A feldolgozás elleni tiltakozáshoz való jog

Önnek joga van bármikor tiltakozni a személyes adatok jogos érdekünkön alapuló feldolgozása ellen. Ezeket a személyes adatokat nem dolgozhatjuk fel tovább, kivéve, ha az ilyen feldolgozás kényszerítő erejű jogos indokai meghaladják az Ön érdekeit, jogait és szabadságait, vagy a jogi igények bizonyításának, gyakorlásának vagy védelmének okait. Önnek mindig joga van tiltakozni személyes adatainak kezelése ellen, ha azokat közvetlen marketing célokra dolgozzák fel. Ebben az esetben azonnal leállítjuk az Ön személyes adatainak közvetlen marketing célokra történő feldolgozását.

·        Panasz benyújtásának joga

Ha úgy gondolja, hogy személyes adatait jogellenesen vagy az általánosan kötelező erejű jogi előírások megsértésével dolgozzuk fel, joga van panaszt benyújtani a Szlovák Köztársaság Személyes Adatok Védelmének Hivatalához az általunk végzett személyes adatok kezelése ellen.

·        A hozzájárulás visszavonásához való jog

Önnek joga van bármikor visszavonni a személyes adatok feldolgozásához való hozzájárulását, ha a személyes adatokat ezen jogalapon dolgozzák fel.

Hogyan és hol gyakorolhatja jogait

Ha bármilyen kérdése van ezzel a dokumentummal vagy személyes adatainak felhasználásával kapcsolatban, vagy ha élni kíván az ebben a dokumentumban leírt jogaival, akkor e-mailben, írásban vagy személyesen is megteheti cégünk székhelyének címén.

A személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos kérésére indokolatlan késedelem nélkül válaszolunk, minden esetben a kézhezvételtől számított egy hónapon belül. Bizonyos esetekben a határidő további két hónappal meghosszabbítható, de a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatjuk Önt a meghosszabbítás okairól. Az információt ingyenesen kell megadni. Ha azonban kérései aránytalanok vagy gyakran ismétlődőek, ésszerű adminisztratív díjat kérhetünk a kezelésükért.

Biztonság

Megtettük a szükséges jogi, szervezési, érdemi és technikai intézkedéseket az adatbiztonsági és adatvédelmi előírásoknak megfelelő személyes adatok védelme érdekében. Ha személyes adatokat adunk meg és/vagy adunk át olyan harmadik félnek, aki a személyes adatok feldolgozásának bármely céljának teljesítéséhez szükséges szolgáltatásokat nyújtja, az ilyen harmadik félnek adatfeldolgozói minőségében megfelelő intézkedéseket kell hoznia a személyes adatok titkosságának, integritásának és biztonságának védelme érdekében is. Megtettük továbbá a szükséges lépéseket annak biztosítása érdekében, hogy az általunk feldolgozott személyes adatok megbízhatóak, pontosak és teljes mértékben felhasználásuk céljából megbízhatóak, pontosak és teljes mértékben felhasználásuk céljából legyenek.